055 6129325

Zobacz inne numery telefonów

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO") informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma:
GlobNetX Artur Pasikowski, ul. Wacława Lachmana 24 / 23, 09-407 Płock, NIP: 7742670225.

1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres internetowy, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
a) przyjmowania i realizacji zamówień, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji,
b) wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
c) dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych,
d) wysyłania informacji handlowych.

2. Dane osobowe Administrator może przekazywać innym podmiotom w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1. Mogą to być podmioty takie jak:
a) firmy świadczące usługi hostingowe, internetowe i rejestracji domen,
b) firmy świadczące usługi płatności i księgowe,
c) firmy windykacyjne.
d) inne, zgodnie z usługami oferowanymi przez GlobNetX wymagające realizacji zamówionych usług,
e) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim, jeżeli nie ma to związku z wymogiem realizowania zamówionej usługi.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GlobNetX na Twoją rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmowy lub poprzez email na adres: bok@fc.pl